NoerNova Logo

Jun 30, 2023

AI ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်း လႄႈ လိၵ်ႈတႆး (တွၼ်ႈ 2)

AI ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်း လႄႈ လိၵ်ႈတႆး (တွၼ်ႈ 2)

Decision making (လွင်ႈတႅပ်းတတ်းသဵၼ်ႈၸႂ်)။

ပေႃးၼၼ်ၸိုင် AI မၼ်းသမ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်?
ၼင်ႇၼႂ်းတွၼ်ႈထီႉ 1 ဝႃႈမႃးၼၼ်ႉ AI ပဵၼ်တၢင်းၶတ်းၸႂ်ၶွင်ၵူၼ်းႁဝ်း ဢၼ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၶွမ်ႇၽိဝ်ႇတိူဝ်ႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈမိူၼ်ၼင်ႇဢွၵ်းဢေႃၵူၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ပေႃးၸႅၵ်ႇတူၺ်းလၢႆးငၢႆႈသုတ်း ဢမ်ႇဝႃႈတေပဵၼ်ၵၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွင်ဢွၵ်းဢေႃၵူၼ်း ႁိုဝ်ၶွမ်ႇၽိဝ်ႇတိူဝ်ႇ မီးယူႇ 3 ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ

  1. input ၵၢၼ်ႁပ်ႉဢဝ်ႁႅင်းဢီးတၢင်းၼွၵ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁၢင်ႈ၊ သဵင်၊ ဢရႃႉသႃႇ၊ ဢၢႆႁိုၼ်း၊ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ
  2. process ၵၢၼ်ႁပ်ႉႁူႉလွင်ႈႁႅင်းဢီးတၢင်းၼွၵ်ႉ သေႁူႉတူဝ်ၶိင်းၼိူဝ်ႁႅင်းဢီးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁၼ်ႁၢင်ႈၽၢင်ႁၢင်ႈလဝ်းသေ ၶႂ်ႈၶဝ်ႈၸမ်၊ ယိၼ်းသဵင်ဝၢၼ်ႁူသေ ၶႂ်ႈလပ်းတႃထွမ်ႇ၊ လႆႈဢရႃႉသႃႇဝၢၼ်ဝၢၼ်သေ ၶႂ်ႈၸူၵ်းၵိၼ်ထႅင်ႈ၊ လႆႈဢၢႆႁိုၼ်းႁွမ်သေ ၶႂ်ႈလႅၼ်ႈၸွမ်းၼူမ်။
  3. output ဝၢႆးသေၼႂ်းဢွၵ်းဢေႃလႆႈ input လႄႈမီး process ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ် ၶႂ်ႈႁဵတ်းၶႂ်ႈၵိၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်သေလွင်ႈလွင်ႈ ၼၼ်ႉႁွင်ႉဝႃႈပဵၼ် output ယဝ်ႉ။
    ၶွမ်ႇၽိဝ်ႇတိူဝ်ႇ ႁိုဝ် AI ၵေႃႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼင်ႇၼၼ် မိူဝ်ႈႁဝ်းၸႂ်ႉၶွမ်ႇၽိဝ်ႇတိူဝ်ႇသေ click သေတီႈတီႈ mouse ၼၼ်ႉပဵၼ် input ၼႂ်းၶိူင်ႈၸၢင်ႈၼၼ်ႉတေႁူႉဝႃႈႁဝ်းတဵၵ်းတီႈလႂ် လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်သင် ၼႆၼၼ်ႉပဵၼ် process ယဝ်ႉလႄႈၸင်ႇဢွၵ်ႇမႃး output ၼင်ႇႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းပေႃးမႃးၸႅၵ်ႇႁူဝ်ယွႆႈတႄႉတႄႉ မၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သုၵ်ႉယုင်ႈလိူဝ်ၼႆႉတႄႉတႄႉ တႃႇတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ computer ႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈမိူၼ်ဢွၵ်းဢေႃၵူၼ်း 100% ၼၼ်ႉယင်းတိုၵ်ႉထႅင်ႈၵႆ။

ၼႂ်းပီလိုၼ်းလင်မႃးၼႆႉ ၵႆႉၵႆႉလႆႈယိၼ်းဝႃႈ AI တေမႃးႁိမ်တီႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူၼ်းၼႆ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတိုၵ်ႉမီးမႃးၼႂ်းပီသွင်ပီၼႆႉၵူၺ်း ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ လႄႈ ၶွမ်ႇၽိဝ်ႇတိူဝ်ႇၶဝ်ႈမႃး (ၸွႆႈ) ႁဵတ်းၵၢၼ်တႅၼ်းၵူၼ်း လႄႈသတ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈႁိုင်ၼၢၼ်း မိူဝ်ႈၵူၼ်းမေႃဝူၼ်ႉသွၼ်ႉ ၶူင်သၢင်ႈၶိူင်ႈမိုဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းယဝ်ႉ ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇ "ၵူင်းပၼ်ႇၸၼ်ၼမ်ႉၶဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၼႃး" ဢၼ်မႃးၸွႆႈႁႅင်းၵူၼ်း လႄႈလူတ်းယွမ်းၵၢၼ်ၸႂ်ႉၵူၼ်းတၵ်းၼမ်ႉႁူတ်းသူၼ် တေႃႇပေႃးထိုင်ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈၼႂ်းႁူင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးတႅၼ်းႁႅင်းၵူၼ်းၵႂႃႇတၢင်းၼမ်။

ၼႂ်းပၢၼ် AI ၵေႃႈတေႃႈၼင်ႇၼၼ်ယဝ်ႉ ၸၢင်ႈမီးၵၢၼ်ဢၼ်တေလႆႈလူတ်းယွမ်းၵၢၼ်ၸႂ်ႉႁႅင်းၵူၼ်းလႄႈ လႅၵ်ႈၸႂ်ႉ AI ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တႅၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူႈပၢၼ်ပၢၼ် ၶိူင်ႈမိုဝ်းပေႃႇမႆႇၵေႃႈ မီးၵၢၼ်မႂ်ႇ သၢႆငၢႆမႂ်ႇၶဝ်ႈမႃးၸွမ်းတႃႇသေႇ ၼင်ႇပိူင်တႅၵ်ႈၵူင်းပၼ်ႇတၢင်းၼိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးၵၢၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵူင်းလႆၶၢႆ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၵူင်းလႆ ၵူၼ်းသွမ်ႈမႄးၵူင်းလႆ လႄႈသၢႆငၢႆမႂ်ႇ ၸဝ်ႈသူၼ်လူတ်းယွမ်းၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈလႆႈၼမ်။ AI မိူၼ် ChatGPT ၵေႃႈမီးမႃးၵၢၼ်ပေႃႇမႂ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇ Prompt Engineer ၵူၼ်းႁဵတ်းၽူႈထၢမ် ၽူႉဢွၵ်ႇလွၵ်းလၢႆးထၢမ် ChatGPT ၵူၼ်းႁဵတ်းၶူးသွၼ်ၸႂ်ႉ ChatGPT ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းၵၢၼ် ဢၼ်မေႃၸႂ် ChatGPT လူတ်းယွမ်းလႆႈၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ လႄႈႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈၼမ်သေၵဝ်ႇ။

ၼင်ႇၵႃႈဝႃႈမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လွၼ်ႉၵႅၼ်မၼ်းယူႇတီႈ လွင်ႈမေႃလႅၵ်ႉလၢႆႈဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈၸွမ်းၵၢပ်ႈပၢၼ် ပေႃးဝႃႈဢမ်ႇမေႃလႅၵ်ႈလၢႆႈတူဝ်ၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆၸိုင် ႁူႉၵႃႈတေယူႇယၢပ်ႇ ဢမ်ႇဝႃႈပၢၼ်လႂ် ဢမ်ႇဝႃႈတေမီး ႁိုဝ်ဢမ်ႇမီး ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈဢၼ်တေမႃးတႅၼ်းတၢင်ၵူၼ်း ပေႃးဢမ်ႇမေႃလႅၵ်ႈလၢႆႈၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ် ၵေႃႈတေမီးၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉမႃးပုတ်ႈတႅၼ်းတီႉယူႇႁဝ်း။

ၵၢပ်ႈပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ် AI ၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်တႅၼ်းတီႈၵူၼ်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵၢၼ်ဢၼ်မီးပိူင်ႁၢင်ႈၽၢင်မိူၼ်ၵဝ်ႇမိူၼ်လဵဝ် ၵၢၼ်ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇ idea မႂ်ႇမႂ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈတႅပ်းတၼ်းသႅၼ်ႈၸႂ်သင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ AI မၼ်းၶႅၼ်ႇၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်မီးၶေႃႈမုၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ ၵၢၼ်ဢၼ်မီး pattern မိူၼ်ၵဝ်ႇမိူၼ်လဵဝ်။

ၵၢၼ်ဢၼ် AI ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈမႃးတႅၼ်းၵူၼ်းလႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵၢၼ်ဢၼ်မီးလွင်ႈတႅပ်းတတ်းသႅၼ်ႈၸႂ် ၵၢၼ်ဢၼ်လူဝ်ႇမီးၵူၼ်းဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁပ်ႉၽိတ်းႁပ်ႉထုၵ်ႇ ၵၢၼ်ဢၼ်လူဝ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ် ၸဵမ်ၵၢၼ်ဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉ idea လႆႈႁဵၼ်းႁူႉလွင်ႈမႂ်မႂ်ႇၵူႈဝၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ AI ပႆႇၸၢင်ႈမႃးတႅၼ်းတီႈလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ။

မိူဝ်းၼႃႈမႃး တေၸၢင်ႈၸႅၵ်ႇၵူၼ်းပဵၼ် 4 ၸိူဝ်း

  1. ၵူၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ လႄႈမေႃၸႂ်ႉ AI
  2. ၵူၼ်းဢမ်ႇၶႅၼ်ႇ ၵူၺ်းမေႃၸႂ်ႉ AI
  3. ၵူၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇမေႃၸႂ်ႉ AI
  4. ၵူၼ်းဢမ်ႇၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ လႄႈဢမ်ႇမေႃၸႂ်ႉ AI

ၵူၼ်းဢၼ်တေၸၢင်ႈယူႇယၢပ်ႇမႃးမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၸၼ်ႉထီႉ 3 လႄႈ 4
ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ လႄႈမေႃၸႂ်ႉ AI တေၶႅၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇသေပိူၼ်ႈ မၢၵ်ႈမီးသေပိူၼ်ႈ ပဵၼ်ၸၼ်ႉၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ယူႇတႅဝ်းၼႃႈ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇပေႃးၶႅၼ်ႇ ၵူၺ်းပေႃးမေႃၸႂ်ႉ AI ၸွႆႈၼႆၵေႃႈ ၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈၵၢၼ်ၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ၊ ၵူၼ်းၶႅၼ်ႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇမေႃ ဢမ်ႇယွမ်းၸႂ်ႉ AI ၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးလုၵ်ႇၼွင်ႉတပေးၵူၼ်းမေႃၸႂ်ႉ AI လႄႈၸၢင်ႈထုၵ်ႇတႅၼ်းတီႈလႆႈဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်း၊ ၵူၼ်းဢမ်ႇၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ လႄႇဢမ်ႇမေႃ ဢမ်ႇယွမ်းၸႂ်ႉ AI ၸၢင်ပဵၼ်ၵႂႃႇၵူၼ်းတူၵ်းလိုၼ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်လႄႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈယၢပ်ႇဝႃႈၶဝ်တေၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်သင်။

လွၼ်ႉၵႅၼ်ၼႂ်းတွၼ်ႈၼႆႉတႄႉပဵၼ်ၵႂႃႇလွင်ႈၵၢၼ်မေႃလႅၵ်ႈလၢႆႈၸွမ်းၵၢပ်ႈပၢၼ် လုၵ်ႇဢွၼ်ႇဢၼ်ၵိူတ်ႇမႃးၼႂ်းပၢၼ် AI လႄႈ technology ပၢၼ်မႂ်ႇၶဝ် တေႁၼ်လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်သၽႃႇဝ လႄႈတၢင်းလဵၼ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇၵူၺ်း မိူၼ်ႁဝ်းၸႂ်ႉၾူၼ်းပဵၼ်တၢင်းလဵၼ်ႈႁဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵၢပ်ႈပၢၼ်ပူႇၼၢႆးႁဝ်းၵေႃႈတေႁၼ်ၾူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈလီဢၢမ်းလႄႈမႆႈၸႂ်လီၵူဝ်ယူႇ။