NoerNova Logo

TAG

Shan

#shan

Articles with this tag

Jan 12, 2024

Fine-Tuning GPT-2 Large Language Model တွၼ်ႈတႃႇလိၵ်ႈတႆး

တႃႇတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ gpt2 generate ဢွၵ်ႇပၼ်လိၵ်ႈတႆးလႆႈၼၼ်ႉ မီးၶၵ်ႉတွၼ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်လၢႆလၢႆ?။

Fine-Tuning GPT-2 Large Language Model တွၼ်ႈတႃႇလိၵ်ႈတႆး

Nov 16, 2023

လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ တႃႇလိၵ်ႈတႆးမိူဝ်းၼႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈတေလႆႈသႂ်ႇယၵ်းၶိုၼ်ႈတီႈလႂ်

ထိုင်မႃးၵၢပ်ႈပၢၼ် AI လႄႈ တႃႇလိၵ်ႈတႆးတေယူႇလွတ်ႈလႆႈလႄႈၶိုၼ်ႈသၢင်ႉၶိုၼ်ႈသုင်မိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီပိၼ်ၶေႃႈထၢမ် ၶေႃႈတွပ်ႇထဵင် ထိုင်ပၼ်ႁႃလိၵ်ႈတႆးယဝ်ႉ။

လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ တႃႇလိၵ်ႈတႆးမိူဝ်းၼႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈတေလႆႈသႂ်ႇယၵ်းၶိုၼ်ႈတီႈလႂ်

September 13, 2023

လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉမိူင်းသႅၼ်ဝီ (ႁေႃၶမ်းမိူင်းယႆ)

လဵပ်ႈႁဵၼ်းလႄႈပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းပပ်ႉလိၵ်ႈပိုၼ်ႉမိူင်းသႅၼ်ဝီ (ႁေႃၶမ်းမိူင်းယႆ)

လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉမိူင်းသႅၼ်ဝီ (ႁေႃၶမ်းမိူင်းယႆ)

September 8, 2023

ၶိူင်ႈပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇတႆး ၶွင် Facebook ပဵၼ်သင် ၶဝ်ႁဵတ်းႁိုဝ်ႁဵတ်း tech recap

ၶိူင်ႈပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇတႆး ၶွင် Facebook လႄႈၶူင်းၵၢၼ် NLLB ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈ tech

ၶိူင်ႈပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇတႆး ၶွင် Facebook ပဵၼ်သင် ၶဝ်ႁဵတ်းႁိုဝ်ႁဵတ်း tech recap

September 6, 2023

AI/Computer ႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်သေၸင်ႇပွင်ႇၵႂၢမ်းၵူၼ်းလႆႈ

Computer လူ၊ ဢၢၼ်ႇ၊ ႁၼ် ထႅဝ်လိၵ်ႉပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁဵတ်းႁိုဝ်သေပွင်ႇၵႂၢမ်း၊ ပွင်ႇထႅဝ်လိၵ်ႈၵူၼ်းလႆႈ

AI/Computer ႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်သေၸင်ႇပွင်ႇၵႂၢမ်းၵူၼ်းလႆႈ

September 1, 2023

ၶိူင်ႈပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇတႆး ၶွင် Facebook ပဵၼ်သင် တႆးႁဝ်းသမ်ႉမီးသုၼ်ႇၸွႆႈတီႈလႂ်

ၶိူင်ႈပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇတႆး ၶွင် Facebook လႄႈၶူင်းၵၢၼ် NLLB

ၶိူင်ႈပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇတႆး ၶွင် Facebook ပဵၼ်သင် တႆးႁဝ်းသမ်ႉမီးသုၼ်ႇၸွႆႈတီႈလႂ်

Aug 13, 2023

ပပ်ႉသပ်း Dictionary လႄႈ ၶိူင်ႈပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ Machine Translations

ပပ်ႉသပ်း Dictionary လႄႈ ၶိူင်ႈပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ Machine Translations ပိူင်ႈၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸူင်ႉႁိုဝ်

ပပ်ႉသပ်း Dictionary လႄႈ ၶိူင်ႈပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ Machine Translations

Jun 30, 2023

AI ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်း လႄႈ လိၵ်ႈတႆး (တွၼ်ႈ 1)

Ai ပဵၼ်သင် လုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃး မီးလွင်ႈပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်?

AI ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်း လႄႈ လိၵ်ႈတႆး (တွၼ်ႈ 1)

Jun 30, 2023

AI ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်း လႄႈ လိၵ်ႈတႆး (တွၼ်ႈ 2)

AI ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

AI ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်း လႄႈ လိၵ်ႈတႆး (တွၼ်ႈ 2)

Jun 30, 2023

AI ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်း လႄႈ လိၵ်ႈတႆး (တွၼ်ႈ 3)

AI ၼႂ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်ႁဝ်း လႄႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆး

AI ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်း လႄႈ လိၵ်ႈတႆး (တွၼ်ႈ 3)

April 1, 2022

လွၵ်းမိုဝ်းပၢင်လူင် (Panglong_Keyboard Open-Source Project)

လွၵ်းမိုဝ်းတႆး ပၢင်လူင် တွၼ်ႈတႃႈၵူႈ platforms လႆႈတင်း Android, iPhone, Windows, macOS, Linux Ubuntu

လွၵ်းမိုဝ်းပၢင်လူင် (Panglong_Keyboard Open-Source Project)